آتش سوزی جنگل در ماناوگات


ترکیه با آتش سوزی جنگل ها در جنوب کشور دست و پنجه نرم می کند. آتش سوزی در آنتالیا ، آدانا ، مرسین و عثمانیه همچنان ادامه دارد. در حالی که آتش سوزی جنگل در ماناوگات تقریباً در ۲۱ ساعت مهار شد ، آتش سوزی در آکسکی همچنان ادامه دارد.

در حالی که آنتالیا با شعله های آتش مبارزه می کرد ، باکیر پاکدمیرلی وزیر کشاورزی و جنگلداری اعلام کرد که آتش سوزی در ماناوگات پس از حدود ۲۱ ساعت مهار شد.